Назад
Категории
Назад

Категории

Категории

Обща информация за INV.BG

Регистрация

Настройки на фирмата

Служители

Клиенти

Артикули

ДДС настройки

Фактури

Настройки по фактурите

Периодични фактури

Електронни касови бележки и фактури за одиторски файл

Настройки на имейлите

Импорт на данни

Експорт на данни

Електронно подписване

Справки по фактури от списъка

Справки по обороти

Справки по артикули

Справки по служители

Справи по OSS режим

Документи

Разходни фактури

Счетоводство

Банка и следене на плащанията

Допълнителни документи по поръчка

Склад

Каса

Приемо-предавателни протоколи

Гаранционни карти

Интеграция с външни системи

Мобилно приложение

Абонаментен план

Проформа фактура

Фактура

Кредитно известие

Дебитно известие

Стокова/складова разписка

Касов ордер

Оферта

Приемо-предавателен протокол

Гаранционна карта

Пакетажен лист

Поръчка

Потвърждение на поръчка

Фактура по Касова отчетност

Протокол по Касова отчетност

Фактура по OSS

Периодични/автоматични фактури

Полезна информация