Назад
Категории
Назад

Категории

Какви са задълженията ми при отдаване на имот през AirBnB, Booking и подобни платформи?

Използването на онлайн платформи за краткосрочно отдаване под наем на имоти предполага специфични правни изисквания, които трябва да се спазват съгласно българското законодателство. Тези изисквания се налагат поради факта, че вие използвате услуги на посреднически платформи като AirBnB, Booking и други подобни.

Практически, като потребител на тези платформи, вие сте получател на облагаема доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, предоставена от чуждестранно лице (платформата), което не е установено на територията на България. Съгласно ЗДДС, вие трябва да подадете заявление за регистрация на основание на чл. 97а от ЗДДС, като използвате електронен подпис или подадете заявлението в Портала за е-услуги на НАП или на място в офиса на НАП по вашия постоянен адрес. Важно е да подадете заявлението за регистрация 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката на посреднически услуги става изискуем.

След като се регистрирате по ЗДДС, вече имате задълженията за ежемесечно подаване на справки-декларации за ДДС, както и водене на дневници за продажби и покупки. Вие, като регистрирано лице на основание на чл. 97а от ЗДДС, трябва да отразите в дневника за продажбите само документите, свързани с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя. Вие също така трябва да отразите извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на България. В случай на отсъствие на покупки, вие може да не изготвяте дневник за покупките, при условие че подаденият от вас дневник за покупките съдържа само един запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.

 

Как се издава фактура през inv.bg?

Трябва да издадете фактура? Създайте и изпратете фактура - бързо и безплатно!

 

 

 

 

 


Кога трябва да имаме касов апарат и кога не е задължително?

Какво е дата на данъчно събитие?