Назад
Категории
Назад

Категории

Кога един софтуер е СУПТО и кога не е?

Кога един софтуер е СУПТО?

Според Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), параграф 1, точка 84, понятието "софтуер за управление на продажбите в търговски обект" (СУПТО) се определя като всякакъв софтуер или софтуерен модул, независимо от използваните технологии за създаването му. Този софтуер се използва за обработка на информация, свързана с извършването на продажби на стоки и/или предоставяне на услуги в търговски обекти, при които е задължително да се издава фискален бон.

Спэред Наредба № Н-18/2006 г. "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект се определя като автоматизиран процес за обработка на информация, свързан със създаването на продажби на стоки или предоставяне на услуги. Този процес включва проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите, от началото на заявката за тях до финалното им предоставяне и/или получаването на плащане.

Кога един софтуер не е СУПТО?

СУПТО, или софтуер за управление на продажбите в търговски обект, не се използва в случаи, където никога не се приемат плащания в брой и където не е налице касов апарат. В търговски обекти, където няма наличен компютър или където не е инсталиран подходящ софтуер за управление на продажбите, не може да бъде определен СУПТО.

Софтуер, в който се въвеждат данни за продажби в търговски обект, като например счетоводни и складови програми, не се счита за СУПТО, ако този софтуер не е инсталиран и функционира в същия търговски обект, където се извършват продажбите. В такива случаи, софтуерът не управлява продажбите директно в съответния търговски обект, а данните се въвеждат по-късно, след като продажбите са били осъществени.