Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е фактура по OSS и кога се издава?

Какво е OSS режим и кога се използва?

От 1 юли 2021 г. влязоха в сила нови правила за онлайн търговия, които засягат продажбите на стоки на крайни клиенти в ЕС при дистанционните продажби.

Чрез електронната система за обслужване на едно гише - OSS (one-stop shop) фирмите, извъpшвaщи дистанционни продажби на стоки и услуги към крайни клиенти с място на изпълнение в друга държава членка, могат да се регистрират за прилагането на режима. На регистрираните по този режим не им се налага да се регистрират във всяка една държава членка, в която е местоизпълнението на продажбата на стоки и услуги.

Ако продажбите надхвърлят прага от 10 000 евро, който е за целия ЕС и е по-нисък от досегашните прагове, а доставчикът не е регистриран по OSS, той трябва да се регистрира за целите на ДДС в страната на получателя на стоките/услугите. Съответно, ако е имал такава регистрация и се регистрира по OSS режима, подлежи на дерегистрация в страната на клиента.

Какво е различното при фактурата по OSS режим?

Фактурите по OSS режим са със същите реквизити, като нормалните данъчни фактури. В документите се слага ДДС % на държавата членка, до която се изпращат стоки или се извършват услугите и задължително се указва кода на стоката или услугата.

В тези документи доставчикът, регистриран по OSS режима отчита само:
- доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти (данъчно незадължени лица) и мястото на изпълнение е в държава членка, в която доставчика няма постоянен обект
- доставки на стоки, които се изпращат от една държава членка и транспорта завършва в друга държава членка, и получателите са крайни клиенти
- вътрешни доставки на стоки - такива, при които превозът  на стоките започва и завършва в една и съща държава членка и по които електронния интерфейс (установен във или извън ЕС) е считан за доставчик

С каква номерация са фактурите по OSS режим?

Фактурите по OSS режима трябва да са с отделна номерация/кочан. Т.е., ако издавате фактури обичайно с номерация 0000000001 до 0000099999, фактурите по OSS режима можете да издавате с номерация 1000000001 до 1009999999.

Важни особености за режима:

Ако сте регистрирани на основание чл. 156 от ЗДДС, не трябва да отразявате в дневника за продажбите и националната справка-декларация издадените данъчни документи във връзка с извършените доставки на стоки и услуги, за които прилагате режима. Информацията, въведена с документите Касови продажби OSS и / или Фактура продажба OSS, се отразява само в справките-декларации по режимите OSS и в електронния регистър.

Когато издавате документи за продажби, за които не се прилага режима:

Ако сте регистрирани само на основание чл. 156 от ЗДДС за извършените доставки на стоки и услуги, с място на изпълнение на територията на страната, нямате право да посочват данък в издаваните от вас фактури и известия към фактури. В този случай като основание за неначисляване на данъка във фактурата се записва чл. 55б от ППЗДДС.

Ако освен по OSS режима, имате и регистрация по ДДС задължителна или по избор, продажбите извън режима се декларират по общия ред и се отчитат в националната справка-декарация.

Как да издам фактура по OSS през inv.bg?

Трябва да издадете фактура по OSS режима? Създайте и изпратете файктурата бързо и безплатно!