Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е НКПД и за какво се използва?

Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011 (за краткост наричана НКПД-2011) определя професионалната и длъжностната структура в Република България.

НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения, като включва няколко основни понятия:

  • Длъжност - съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното си място, включително в качеството му на работодател или самонает.
  • Професия - съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.
  • Специалност - съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия и придобивана в резултат на формално професионално образование или обучение.
  • Професионална квалификация - мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.

Структурата НКПД-2011, се състои от четири нива на йерархия: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат с нивата на йерархията на ISCO-08. Всеки пост в НКПД-2011 е идентифициран чрез уникален осемцифрен код, който включва информация за единичната група, в която се класифицира постът, минималното образователно и квалификационно ниво за неговото заемане и поредния номер на поста в съответната единична група.

Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.

НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения.

Спазването на наименованията на длъжностите, както са определени в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в България, е често задължително при различни аспекти на управлението на работната сила и във взаимоотношенията между работодатели и работници. Тези наименования се използват в различни документи и процедури, включително:
1. Трудови договори: Наименованията на длъжностите се включват в трудовите договори между работодателите и работниците за ясно определяне на работните задължения и отговорности.
2. Обяви за работа: При публикуването на обяви за свободни работни места, работодателите често използват наименованията на длъжностите от НКПД за да опишат изискванията за позицията.
3. Регистрация на работните места: При регистрирането на работните места в съответните институции или органи, наименованията на длъжностите от НКПД се използват за стандартизация на информацията.
4. Административни процедури: В различни административни дейности, като например при провеждане на административни проверки или при подаване на документи за социално осигуряване, наименованията на длъжностите се изискват за идентификация на служителите.

Спазването на наименованията на длъжностите от НКПД осигурява яснота и стандартизация в областта на трудовите отношения и пазара на труда в България.

Полезни линкове:

Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Списък на длъжностите в НКПД