Назад
Категории
Назад

Категории

Как да издам фактура в чуждестранна валута?

INV.bg позволява издването на фактури в следните чуждестранни валути - EUR, USD, GBP, RON, DKK, CAD, PLN, CZK, CHF, HUF, SGD, AUD, HRK, JPY, INR, SEK, HKD, MXN.

Желаната валута се избира при създаването на фактурата:
- отваряте "Нова фактура" или вече създадена фактура за редакция
- в секцията с информацията за стоките/услугите (Артикул) въвеждате цена и може да изберете различна валута

Нова фактура - Galia-G 2021-08-09 17-04-21.png

В готовата създадена фактура ще се виждат и стойностите в избраната от вас валута, и левовата им равностойност.

Фактурите във валута се издават по официалния фиксинг спрямо лева на Българска народна банка, който се обновява всеки работен ден до 18.00 ч. и тези курсове са валидни за същия работен ден.

„чл. 26 (6) от ЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът е станал изискуем. Левовата равностойност на валутата може да бъде определена по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото.“

Как да постъпите?
Ако издавате фактура в чуждестранна валута с днешна дата, ви препоръчваме да го направите след 18:00 ч.

Периодични фактури
За да се използва официалния фиксинг спрямо лева на БНБ за съответния ден, периодичните фактури се издават автоматично в 18.30 на избраната от Вас дата.

 


Как да създам фактура на английски?

Мога ли да използвам inv.bg на английски език?