Назад
Категории
Назад

Категории

Законни ли са фактурите, издавани през inv.bg?

Електронната фактура е равностойна на хартиената


Електронната фактура е признат счетоводен документ според българското и европейското законодателство.
Тя представлява електронен файл, който по външен вид, реквизити, съдържание и валидност не се отличава от хартиената фактура.

inv.bg отговаря на всички законови изисквания за издаване на електронни фактури.
Позовавайки се на ЗЕДЕП, ЗДДС, ЗСч, ЗКПО, ППЗДДС, НАП потвърди, че електронното фактурирaнe с inv.bg e законосъобразно. За повече подробности вижте становището на НАП .

Фактурите, създавани чрез inv.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.


Печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата съгласно
чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС

Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител съгласно
чл. 4, ал. 1 на Закона за счетоводството

Дори ако счетоводни документи са били първоначално издадени и съхранявани върху хартиен носител, но след това са прехвърлени върху технически носител, който осигурява тяхното точно възпроизвеждане и надеждно съхранение, в такъв случай хартиеният носител може да бъде унищожен съгласно
чл.4, ал.5 на Закона за счетоводството

Фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път съгласно
чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност

Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление съгласно чл. 3. ал. 2 на Закона за електронния документ и електронния подписКакви документи мога да издавам през системата?

Как да се регистрирам?