Назад
Категории
Назад

Категории

Какви документи мога да издавам през системата?

През inv.bg можете да издавате следните документи:

Проформа фактура
Проформа фактурата НЕ е данъчен документ и не се осчетоводява.
Тя се използва, за да уведомите клиента си, че трябва да извърши плащане.
Когато получите плащането по проформа фактурата, трябва да издадете данъчна фактура.

Данъчна фактура
Фактурата е първичен счетоводен документ, с който продавачът документира продажбата на стока или услуга към купувача. Тя се издава до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие или получаване на авансово плащане. С издаването на фактурата продавачът вече има облагаем приход.
Фактурите, създавани чрез INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.

Как да създам проформа или фактура?


Дебитно известие
Дебитното известие е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура. Дебитното известие притежава всички реквизити на фактурата, както и номер и дата на фактурата, към която е издадено.

Кредитно известие
Кредитното известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура. Кредитното известие притежава всички реквизити на фактурата, както и номер и дата на фактурата, към която е издадено.

Как да издам кредитно/дебитно известие?


Фактури, известия и протоколи по режима Касова отчетност
Какво е касова отчетност на ДДС?


Приемо-предавателен протокол
Приемо-предавателният протокол служи за документиране на фактическото приемане и предаване на стоки, което в много случаи се извършва в различен момент от момента на плащане и издаването на фактура.
Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция.

С каква номерация трябва да са протоколите?
Какво да направя, ако не виждам раздел Протоколи?

 

Гаранционна карта

Какво да направя, ако не виждам раздел Гаранционни карти?Стокова разписка
Стоковата разписка е формален документ, предназначен за изписване или приемане на стока от склада.
Към стоковата разписка обикновено е в комбинация с фактура.
Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция.

Какво да направя, ако не виждам раздел Склад?
Как да добавя склад?

 

Касов ордер
Касовият ордер се използва за документиране на изплащането или приемането на парични средства от каса на предприятие. 
Няма точно регламентирани реквизити и е необходимо да съдържа само тези, които са достатъчни за описването на стопанската операция.

Как да създам нова каса?
Как да създам приход/разход в касата?

 

Оферта (при корпоративните планове)
Офертата представлява предложение за продажба на стоки или услуги.
Офертите са със собствена номерация, различна от тази на останалите документи.
Офертите могат да бъдат създавани и изпращани на клиентите на принципа на фактурите.
За разлика от фактурите, те нямат платежен статус и по тях не могат да се добавят плащания.

Пакетажен лист (при корпоративните планове)
Пакетажният (опаковъчен) лист е документ, придружаващ фактурата и останалите транспортни документи при транспорт на стоки. Пакетажният лист обикновено съдържа и номера на фактурата, която придружава.
В пакетажния лист се въвеждат имената и количествата на стоките, без техните цени.
Имат собствена номерация, различна от останалите документи.

Поръчка (при корпоративните планове)
Този документ служи да изпратите поръчката си на своя доставчик (вие сте получателят на поръчаната стока).
Поръчките имат собствена номерация, различна от останалите документи.

Потвърждение на поръчка (при корпоративните планове)
С този документ вие, като доставчик, потвърждавате на клиента си поръчаната стока.
Тези документи са със собствена номерация, различна от останалите документи.