Назад
Категории
Назад

Категории

Какви са различните основания за неначисляване на ДДС?

В рамките на Европейския съюз Директива 2006/112/ЕО, известна като Директива за ДДС, предоставя обща основа за определяне на случаите, при които ДДС не се начислява. Въпреки това, тези основания могат да варират в различните държави, тъй като всяка държава има право да приспособи директивата към своето национално законодателство, въвеждайки специфични промени.

В България, конкретните случаи, при които не се начислява ДДС, са дефинирани в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Ето ги различните основания за неначисляване на ДДС:

 • чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето не е регистрирано по ЗДДС;
 • чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.97а (услуги) от ЗДДС и няма право да начислява ДДС;
 • чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.99 от ЗДДС (ВОП – задължително) и няма право да начислява ДДС;
 • чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето е регистрирано само на основание чл.100, ал.2 от ЗДДС (ВОП – доброволно) и няма право да начислява ДДС;
 • чл.28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС – лицето е посредник в тристранна операция; данъкът се дължи от получателя;
 • чл.86, ал.1 от ППЗДДС – доставка на обща туристическа услуга;
 • чл.39 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със здравеопазване;
 • чл.40 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със социални грижи и осигуряване;
 • чл.41 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с образование, спорт и физическо възпитание;
 • чл.42 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с култура;
 • чл.43 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е с вероизповедания;
 • чл.44 от ЗДДС – доставката е освободена; има нестопански характер;
 • чл.45 от ЗДДС – доставката е освободена; свързана е със земя и сгради;
 • чл.46 от ЗДДС – доставката е освободена; финансови услуги;
 • чл.47 от ЗДДС – доставката е освободена; застрахователни услуги;
 • чл.48 от ЗДДС – доставката е освободена; хазарт;
 • чл.49 от ЗДДС – доставката е освободена; пощенски марки и пощенски услуги;
 • чл.50 от ЗДДС – доставката е освободена; не е бил ползван данъчен кредит;
 • чл.17 от ЗДДС – доставката на стоки е с място на изпълнение извън територията на България;
 • чл.17, ал.4 от ЗДДС – доставката на стоки с монтаж и инсталиране е в държава – членка на ЕС, различна от България; данъкът е дължим от получателя;
 • чл.18 от ЗДДС – доставката на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвана на борда на кораби, самолети и влакове, е извън територията на България;
 • чл.19 от ЗДДС – мястото на изпълнение на доставката на природен газ или електрическа енергия е извън територията на България;
 • чл.19 от ЗДДС – мястото на изпълнение на доставката на природен газ или електрическа енергия е извън територията на България; данъкът се дължи от получателя;
 • чл.21 от ЗДДС – мястото на изпълнение на услугата е извън територията на България;
 • чл.21 от ЗДДС – мястото на изпълнение на услугата е извън територията на България; данъкът е дължим от получателя;
 • чл.22 от ЗДДС – мястото на изпълнение на транспортната услуга е извън територията на България;
 • чл.161 от ЗДДС – данъкът за доставката на инвестиционно злато ще бъде начислен от получателя;
 • чл.163а от ЗДДС – доставка на отпадъци; данъкът се дължи от получателя;