Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е ГФО, кога и от кого се подава?

Годишният финансов отчет (ГФО) е ключов документ, който показва финансовото състояние и дейността на дадена фирма за предходната година. Той е задължителен за всички действащи бизнеси и се представя в съответствие с изискванията на закона за счетоводството.

Чрез годишния финансов отчет фирмите представят информация относно активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите и паричните потоци (плащания и постъпления).

ГФО включва няколко елемента:
* Счетоводен баланс;
* Отчет за приходите и разходите;
* Отчет за паричните потоци;
* Отчет за промените в собствения капитал;
* Приложение.

Тази информация дава ясна представа за финансовите постижения и стабилността на бизнеса през годината.

Според Закона за счетоводството всяко предприятие, което е извършвало търговска дейност през годината е длъжно да публикува своя Годишен финансов отчет в Търговския регистър и така дава публичност на информацията в него. Срокът за публикуване на Годишния финансов отчет в България е до 30 септември всяка година.
Ако предприятието подлежи на независим финансов одит, то следва да публикува и своя одиторски доклад, издаден от регистриран одитор заедно с финансовите си отчети.

Микропредприятията и малките предприятия, които не подлежат на задължителен финансов одит, публикуват само счетоводен баланс.

Когато фирмата не е извършвала дейност през годината, тя подава в Търговския регистър декларация за липса на дейност, като срокът за това е до 30 юни на годината, следваща годината, през която не е имала дейност. Тази декларация се подава еднократно, т.е. не е нужно да се подава през всяка следваща година, когато фирмата отново няма дейност.

Обикновено ГФО се изготвя от професионален счетоводител, който през годината е отговарял за счетоводството на фирмата. Лицето, което се счита за съставител на ГФО, трябва да отговаря на определени критерии, включително наличие на диплома за висше счетоводно-икономическо образование и определен стаж в счетоводството.