Назад
Категории
Назад

Категории

Какво е ГДД (годишна данъчна декларация) и кога се подава?

Какво е ГДД (годишна данъчна декларация)?

Чрес ГДД (годишна данъчна декларация) гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за придобитите от тях доходите през предходната година. Чрез ГДД те се самозадължават пред Националната агенция по приходите (НАП).

В България доходите се облагат с плосък данък от 10%, а данъкът за лицата, извършващи дейност като еднолични търговци (ЕТ), е 15%.

 

Кой подава ГДД?

ГДД подава всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

 • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • лице, което е плащало патентен данък;
 • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.
 • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

ГДД се подава задължително за доходите на физически лица в следните примерни ситуации:

 • когато получават доходи от наем;
 • когато реализират облагаеми доходи от продажба на имущество, също така акции, дялови участия и др.
 • когато искат да ползват данъчното облекчение за млади семейства, независимо дали получават единствено доходи по трудово правоотношение.

ГДД подава и всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната календарна година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

 

Кога не се подава ГДД?

ГДД не се подава:

 • за доходи, които са обложени с окончателен данък, като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 • ако се получават само доходи по трудов договор;
 • за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

 

Какъв е срокът за подаване на ГДД?

Годишната данъчна декларация се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. Например между 10.01.2024 и 30.04.2024 г. се подава декларация за 2023 г.