ФАКТУРА Номер : 0000000051 Дата :20/09/2022 Оригинал Invoice Получател : Фирма 123 България ЕООД Доставчик : Мояфирма ООД Град : София Град : СОФИЯ Адрес : кв. Младост. Адрес : УЛ. Примерна 11 Банка : Бюджетни курсове Банка : РАЙФАЙЗЕН БАНК BIC : Default BIC : RZBBBGSF IBAN : IBAN : BG11RZBB11111111111 М.О.Л. : Някакво име. М.О.Л. : Управител-име ЕИК поБУЛСТАТ: 123456789 ЕИК поБУЛСТАТ: 987654321 ИдН по ДДС : BG123456789 ИдН по ДДС : BG987654321 ел.поща : client234@email.bg N Арт.Номер Наименование Количество Мрк Ед.цена Общо ____________________________________________________________________________________________________ 1 1111-222 Примерен артикул 1000.000 бр 0.100 100.00 2 2222-111. Втори примерен артикул. 1000.000 бр 0.100 100.00 Сделка : 200.00 Данъчна ставка %: 0.00 ДДС : 0.00 Общо : 200.00 Сума за плащане словом : двеста лева Текст : Примерна забележка, ако искате Дата на Данъчно събите : 20/09/2022 Падеж: 25/09/2022 Стоката получена на : 20/09/2022 Отдел : Отдел Стоката получена от : Име на получателя Плащане : Платежно нареждане Превозно средство : Съставил : Моето име Подпис : .................... Подпис : ................... идентификационен код: Мн9 Този документ е отпечатан с ERP система SONITA® SQL www.sonitabg.com This document was printed by ERP system SONITA® SQL

Експортиран документ Sonita Sql 169988