👋 С какво можем да помогнем?

Топ Категории

Обща информация за INV.BG

Вижте какво представлява inv.bg и как ще облекчи ежедневната ви работа.

Регистрация и общи настройки

Разберете как да се регистрирате и какви първоначални настройки да направите.

Фактури и настройки по тях

Издавайте фактури, изпращайте ги и проследявайте тяхното приемане от клиентите.

Импорт и експорт на данни

Прехвърляйте документи, клиенти, артикули от и в различни системи чрез импорт/експорт.

Справки

Следете оборотите си, изкарвайте различни справки по клиент, артикул, период.

Допълнителни модули

Улеснете вашия счетоводител с експорт към счетоводната му програма, добавяйте разходните си фактури и банкови извлечения в inv.bg.

Склад и Каса

Следете наличностите на стоките с модул "Склад" и плащанията в брой с модул "Каса".

Протоколи и Гаранции

Издавайте придружаващи документи - приемо-предавателни протоколи и гаранционни карти.